Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu'r Cabinet - Dydd Mercher, 29ain Mehefin, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Davies - 01639 763745 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Pwyllgor.

 

Tynnodd y Cadeirydd sylw at y ffaith bod gwall yn yr Adroddiad Llywodraethu Blynyddol a nodwyd ym Mhapurau'r Cabinet. Nodwyd bod y cyfnod gweithredu ar goll ac y dylid ei ddiwygio i ddarllen 'Cynigir rhoi’r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn'.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelodau a'r Swyddogion canlynol ddatganiadau o fuddiant ar ddechrau'r cyfarfod:

 

Cynghorwyr:

A Llewelyn,

P Rogers,

M Spooner,

S Reynolds,

R Jones,

C Galsworthy,

C Williams.

Parthed: Eitem 9 ar yr Agenda ar Bapurau'r Cabinet, Cynllun Costau Byw Disgresiynol Llywodraeth Cymru gan eu bod naill ai'n byw mewn eiddo Band E neu F neu fod ganddynt fuddiannau ynddynt. Roeddent i gyd yn teimlo bod eu buddiannau'n rhagfarnol a gadawsant y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno'n unig.

 

 

Swyddogion:

K Jones,

F Jones, 

 

Parthed: Eitem 9 ar yr Agenda ar Bapurau'r Cabinet, Cynllun Costau Byw Disgresiynol Llywodraeth Cymru gan eu bod naill ai'n byw mewn eiddo Band E neu F neu fod ganddynt fuddiannau ynddynt. Roeddent i gyd yn teimlo bod eu buddiannau'n rhagfarnol a gadawsant y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno'n unig.

 

Y Cynghorydd A Llewelyn

Parthed: Eitem 7 ar yr Agenda, Ysgol Ddechreuol Cyfrwng Cymraeg – Mynachlog Nedd gan ei fod yn llywodraethwr ysgol yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera – Bro Dur ond mae ganddo ollyngiad i siarad a phleidleisio.

 

 

 

Y Cynghorwyr:

J Henton,

M Peters.

Parthed: Eitem 7 ar yr Agenda, Ysgol Ddechreuol Cyfrwng Cymraeg – gan eu bod wedi trafod yr eitem yn fanwl mewn cyfarfod o'r Cyngor Cymuned o'r blaen ac yn teimlo bod y budd yn rhagfarnol a gadawsant y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno'n unig.

 

 

3.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o Agenda Bwrdd y Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau Bwrdd y Cabinet ar gyfer yr

Aelodau Craffu)

Cofnodion:

Ysgol Ddechreuol Cyfrwng Cymraeg - Mynachlog Nedd

 

Ailddatganodd y Cynghorwyr James Henton a Martyn Peters eu budd a gadawsant y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.

 

Cafodd yr Aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig i sefydlu Ysgol Gynradd Gymraeg newydd ym Mynachlog Nedd. Tynnodd Swyddogion sylw at y ffaith bod pryder wedi'i godi ynghylch elfen traffig a pharcio'r ysgol. Nodwyd bod Swyddogion yn gwneud eu gorau glas i liniaru pwysau posib traffig neu barcio a'u bod yn ystyried mesurau y gellid eu rhoi ar waith i liniaru hyn. Trafodwyd hefyd fod pryderon ynghylch oedran yr ysgol. Nodwyd bod yr ysgol wedi'i chynnal a'i chadw'n dda a'i bod mewn cyflwr da iawn.

 

Cyfeiriodd yr Aelodau at ymateb y Swyddog ar Goed Darcy fel a nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd. Tynnwyd sylw at y ffaith, gan ddibynnu ar niferoedd disgyblion yn y dyfodol, fod potensial i'r disgyblion drosglwyddo i Goed Darcy pan gaiff yr ysgol newydd ei hadeiladu neu fel arall, os bydd y galw am addysg Gymraeg yn tyfu yn ôl y disgwyl, mae posibilrwydd y bydd yr ysgol fwydo Gymraeg yn aros yn Sgiwen ac y gellid adeiladu ysgol Gymraeg ychwanegol yng Nghoed Darcy. Tynnwyd sylw at y ffaith nad oedd yn bosib yn y cyfamser i aros i'r ysgol yng Nghoed Darcy gael ei hadeiladu ac roedd hyn yn gyfle i ganiatáu i'r cyngor sefydlu Ysgol Gymraeg mewn cyfnod byr o amser.

 

Roedd yr Aelodau'n falch o weld yr adroddiad ac fe dynnon nhw sylw at y ffaith y byddai sefydlu'r ysgol yn cyfrannu at darged Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

 

Yn dilyn Craffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w hystyried gan y Cabinet.

 

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2021-2022

 

Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2021-2022 i'r Aelodau, fel y nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Tynnodd yr Aelodau sylw at eu hawydd i ddysgu'r Gymraeg ond nodwyd ganddynt fod hyn yn absennol o'r adroddiad a gofynnwyd a all gwybodaeth gael ei rhannu rhwng yr aelodau ac iddi gael ei chydnabod mewn adroddiadau yn y dyfodol. Tynnodd Swyddogion sylw at y ffaith bod hyfforddiant ar gael i'r Aelodau a byddai'r wybodaeth hon yn cael ei dosbarthu y tu allan i'r cyfarfod.

 

Hysbyswyd Swyddogion gan yr Aelodau o bwysigrwydd y rhestr o siaradwyr Cymraeg a oedd ar gael yn flaenorol fel rhan o'r Cyfeiriadur Gweithwyr ar y fewnrwyd a gofynnwyd i’r swyddogion a ellid diweddaru'r wybodaeth hon. Cadarnhaodd Swyddogion fod y rhestr o siaradwyr Cymraeg wedi'i diweddaru a'i hadfer. Nodwyd y byddai'r wybodaeth hon yn cael ei dosbarthu i'r aelodau.

 

Yn dilyn y broses graffu, cytunwyd nodi'r adroddiad.

 

Cyflawni Cynllun Cymorth Costau Byw Disgresiynol Llywodraeth Cymru

 

Ar yr adeg hon o'r cyfarfod, cadarnhaodd y Cadeirydd ei fuddiannau rhagfarnol a gadawodd y cyfarfod ynghyd â'r Aelodau a'r Swyddogion eraill a oedd wedi datgan buddiannau rhagfarnol.

 

 Ymgymerodd Chris James â'r rôl fel Cadeirydd ar gyfer yr eitem hon.

 

Rhoddwyd gwybodaeth i'r Aelodau am y meini prawf ar gyfer darparu elfen ddisgresiynol cynllun cymorth  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Eitemau brys

(Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972)

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

gwahardd y cyhoedd yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn debygol o gynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 ac Adran 4 o Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

 

6.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o Agenda Bwrdd y Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau Bwrdd y Cabinet ar gyfer yr

Aelodau Craffu)

Cofnodion:

Ceisiadau ar gyfer Cronfa Codi'r Gwastad

 

Cafodd yr Aelodau’r wybodaeth ddiweddaraf a rhoddwyd cyflwyniad iddynt ar y pecyn arfaethedig o geisiadau ar gyfer etholaeth Aberafan, etholaeth Castell-nedd a chais trafnidiaeth yn unig i'w cyflwyno i lywodraeth y DU i wneud cais am arian o Gronfa Codi'r Gwastad y DU, fel y nodir yn yr adroddiad preifat.

 

Yn dilyn y broses graffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w hystyried gan y Cabinet.

 

Cyfle Porthladd Rhydd Posib Castell-nedd Port Talbot

 

Amlygodd Swyddogion eu bod yn ceisio cymeradwyaeth i'r cyngor gymryd rhan mewn gwaith archwilio, ymchwil a thrafodaethau pellach gyda phartneriaid posib i archwilio potensial y cyngor i gyflwyno cais am Borthladd Rhydd, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, fel y nodir yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd.

 

Yn dilyn y broses graffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w hystyried gan y Cabinet.