Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Personél - Dydd Llun, 11eg Mawrth, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah Mccluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cynghorydd S Knoyle bawb i'r cyfarfod.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Derbyniwyd datganiadau o fuddiannau gan y canlynol;

 

Y Cyng. S Knoyle – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Knoyle oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. S Grimshaw – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Grimshaw oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. J Hale – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Hale oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. J Henton – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Henton oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. J Jones – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Jones oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. C Lewis – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Lewis oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. S Pursey – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Pursey oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. A Richards – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd A Richards oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. P Richards – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Richards oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyngh. T Bowen – Eitem 4 ar yr agenda – mae gan y Cynghorydd Bowen oddefeb i siarad a phleidleisio.

 

Y Cyng. S Hunt – Eitem 4 ar yr agenda – nid oes gan y Cynghorydd Hunt oddefeb i bleidleisio.

 

Y Cyng. W Griffiths – Eitem 4 ar yr agenda – nid oes gan y Cynghorydd Griffiths oddefeb i bleidleisio.

 

Y Cyng. S Harris – Eitem 4 ar yr agenda – nid oes gan y Cynghorydd Harris oddefeb i bleidleisio.

 

Y Cyng. J Hurley – Eitem 4 ar yr agenda – nid oes gan y Cynghorydd Hurley oddefeb i bleidleisio.

 

Y Cyng. N Jenkins – Eitem 4 ar yr agenda – nid oes gan y Cynghorydd Jenkins oddefeb i bleidleisio.

 

Y Cyng. C Phillips – Eitem 4 ar yr agenda – nid oes gan y Cynghorydd Phillips oddefeb i bleidleisio.

 

Y Cyng. S Jones – Eitem 4 ar yr agenda – nid oes gan y Cynghorydd Jones oddefeb i bleidleisio.

 

S Rees – yn erbyn eitem 4 ar yr agenda – gadawodd S Rees y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.

 

D Hopkins - yn erbyn eitem 4 ar yr agenda – gadawodd D Hopkins y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.

 

J Woodman Ralph – yn erbyn eitem 4 ar yr agenda – Arhosodd J Woodman Ralph yn y cyfarfod fel sylwedydd yn unig.

 

S McCluskie – yn erbyn eitem 4 ar yr agenda. Arhosodd S McCluskie yn y cyfarfod fel sylwedydd yn unig.

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 122 KB

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2023 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

 

4.

Cynllun Parcio i Staff ac Aelodau CNPT pdf eicon PDF 522 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Bod y cynllun parcio diwygiedig i staff ac aelodau sy'n cynnwys y maes parcio yn Rhodfa Scarlett yn cael ei gymeradwyo.

 

 

5.

Cynllun Gweithlu Strategol: Strategaeth Dyfodol Gwaith 2022 - 2027 - Adolygiad o Gynllun Cyflawni Blwyddyn 1 a chadarnhad o Gynllun Cyflawni Blwyddyn 2 pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r Asesiad Effaith Integredig a'r atodiadau,

 

·       nodi'r adolygiad o gamau a gymerwyd i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau Cynllun Gweithlu Strategol: Strategaeth Dyfodol Gwaith 2022 – 2027 y cyngor yn y flwyddyn 2023/2024.

·       cymeradwyo argymhelliad ar gyfer saith blaenoriaeth y Gweithlu Strategol a bod y blaenoriaethau'n parhau ac yn addas i'r diben.

·       cymeradwyo'r cynllun cyflawni arfaethedig ar gyfer 2024/2025.

 

 

6.

Polisi Gofalwyr pdf eicon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r asesiad effaith integredig, bod y diwygiadau arfaethedig i'r polisi gofalwyr yn cael eu cymeradwyo.

 

7.

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r asesiad effaith integredig, bod y Polisi Cyfryngau Cymdeithasol diwygiedig yn cael ei gymeradwyo.

 

8.

Datganiad Polisi Tâl 2024/2025 pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Penderfynwyd:

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r adroddiad a ddosbarthwyd, nodwyd y Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2024/2025 i'w gyflwyno i'r Cyngor ar 20 Mawrth 2024.

 

9.

Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu Chwarter 3 pdf eicon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Nodi'r Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu.

 

10.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.