Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Personél - Dydd Llun, 27ain Chwefror, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Aeth y Cadeirydd ymlaen i ymddiheuro i'r Pwyllgor am y gwall teipio a nodwyd yn yr agenda o ran manylion Aelodau Cabinet coll.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Derbyniwyd datganiadau o fuddiannau gan yr Aelodau a'r Swyddogion canlynol.

 

Y Cynghorydd S Jones ar gyfer eitem 6

Y Cynghorydd D Keogh ar gyfer eitem 6

Y Cynghorydd C Clement-Williams ar gyfer eitem 6

Y Cynghorydd S Grimshaw ar gyfer eitem 6

S Rees ar gyfer eitem 4

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 116 KB

Cofnodion:

Bod cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Personél a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2022 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir.

 

4.

Diwrnod o Wyliau Blynyddol Ychwanegol ar gyfer gweithwyr a gwmpesir gan y CGC pdf eicon PDF 374 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Darparwyd trosolwg o'r adroddiad gan y Swyddog AD. Yn 2022 fel rhan o'r dyfarniad cyflog am wasanaethau llywodraeth leol, rhoddwyd diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol i weithwyr. Diben yr adroddiad heddiw yw gofyn am ddiwrnod o wyliau blynyddol ychwanegol i'r Prif Weithredwr, Prif Swyddogion, Gweithwyr Pwyllgor Solisbury a Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned ar gyfer 2023.

 

Amlygodd yr Aelodau y defnydd o acronymau yn yr adroddiad a'r camddealltwriaeth o ran yr hyn y mae'r acronymau'n cyfeirio ato. Dywedodd swyddogion y byddai acronymau yn cael eu heithrio o adroddiadau wrth symud ymlaen.

 

Aeth yr Aelodau ymlaen i holi a oedd unrhyw effaith ariannol i'r cais arfaethedig. Amlinellodd swyddogion pe bai'r Aelodau'n cymeradwyo'r absenoldeb blynyddol ychwanegol i Brif Swyddogion, byddai'n cael ei wneud fel arwydd o ewyllys da. Byddai swyddogion yn trafod ymhellach â'r Prif Swyddog Cyllid er mwyn cael unrhyw wybodaeth ariannol gysylltiedig, a fyddai'n cael ei dosbarthu i Aelodau'r Pwyllgor unwaith y bydd ar gael.

 

Penderfyniad:

Cymeradwyo'r argymhelliad i neilltuo un diwrnod o wyliau blynyddol ychwanegol i'r Prif Weithredwr, Prif Swyddogion, gweithwyr Pwyllgor Solisbury a gweithwyr Ieuenctid a Chymuned gydag amodau a thelerau manwl, o 1 Ebrill 2023 am flwyddyn.

 

5.

Trefniadau Gwyliau Nadolig/Blwyddyn Newydd pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddog AD drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd i'r Pwyllgor. Hysbyswyd yr Aelodau fod yr adroddiad yn cynnwys dyddiadau gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd ar gyfer 2023/24 a 2024/25.

 

Eglurodd swyddogion y byddai darparu dyddiadau sy'n rhychwantu dwy flynedd yn helpu gyda chynllunio gwasanaethau penodol, megis absenoldeb staff a chau swyddfeydd drwy gydol y tymor gwyliau.

 

Penderfyniad:

Cymeradwyo'r argymhelliad ynghyd â'r adroddiad ar gyfer trefniadau Gwyliau'r Nadolig/Blwyddyn Newydd ar gyfer y blynyddoedd 2023/24 a 2024/25.

 

6.

Datganiad Polisi Tâl pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd Swyddogion grynodeb o'r adroddiad gwybodaeth a ddosbarthwyd. Hysbyswyd yr Aelodau, yn dilyn y Pwyllgor Personél, y byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno yn ystod cyfarfod y cyngor llawn ar 15 Mawrth 2023 i'w benderfynu.

 

Cyfeiriodd yr Aelodau at y canran o gostau staff sy'n dod i gyfanswm o 45% o'i gymharu â 49% yn y blynyddoedd blaenorol, roedd yr Aelodau yn poeni nad oedd staff yn derbyn trafodaethau cyflog gwell ar hyn o bryd, yn enwedig yn ystod y cyfnod diweddar o ymroddiad a chael pethau'n anodd.

 

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth. 

 

7.

Gwybodaeth am y Gweithlu pdf eicon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach i'r adroddiad.

 

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.

 

8.

Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2022 pdf eicon PDF 491 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd crynodeb o'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau i'r Aelodau. Esboniodd swyddogion fod y fenter yn rhan o Gynllun Ansawdd Strategol y Cyngor, sy'n cynnwys cymryd camau i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Roedd swyddogion yn gallu cadarnhau bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn is na chyfartaledd y DU o 14% ar hyn o bryd, gyda bwlch yr Awdurdod yn 3% ar gyfartaledd.

 

Hysbysodd swyddogion yr Aelodau am Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched a oedd ar ddod, ac roedd cynllun hyrwyddo ar ei gyfer yn amlwg gan fod rhaglen fentora yn cael ei llunio a fydd yn targedu gweithwyr benywaidd ar gyflog isel.

Mae menywod bellach yn cael eu dyrchafu i swyddi uwch ar frig y sefydliad, gan nodi cynnydd tuag at gydraddoldeb rhywiol ar draws yr Awdurdod.

Pwrpas y cynllun yw annog cynnydd gyrfa, a bydd yn agored i bawb. Derbyniodd yr Aelodau hysbysiad o'r digwyddiad lansio ar-lein a drefnwyd ar gyfer 8 Mawrth 2023. Dylai unrhyw Aelodau sydd â diddordeb gysylltu â'r Pennaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol lle byddai dolen i'r digwyddiad yn cael ei darparu wedi hynny.

 

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau a oedd yn ymwneud â materion rhyngrywiol ynghyd â gwaith etifeddol yn dilyn ymadawiad y Prif Weithredwr presennol. Roedd swyddogion yn gallu cadarnhau bod gwaith yn parhau gyda Chwarae Teg i ehangu'r dull o wella cyfraddau llwyddiant menywod mewn recriwtio, ynghyd â rhai pobl dduon, Asiaidd, a lleiafrifoedd ethnig.

Aeth swyddogion ymlaen i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y pecyn cymorth cynllunio ar gyfer olyniaeth a lansiwyd yn y flwyddyn flaenorol. Rhoddwyd hyfforddiant cynllunio ar gyfer olyniaeth i dimau rheoli ac mae cynlluniau olyniaeth yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Roedd swyddogion yn awyddus i dynnu sylw at bwysigrwydd ehangu recriwtio o fewn y farchnad i sicrhau bod y sefydliad mor gynhwysol â phosib.

 

Esboniodd swyddogion ymhellach y sefyllfa o ran gweithwyr achlysurol a staff yn yr ysgol wrth gyfrifo'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Hysbyswyd yr Aelodau am asesiad effaith ansawdd o'r strwythur cyflog a graddio presennol a byddai'r wybodaeth ynghylch hyn yn cael ei chyflwyno yn y Pwyllgor Personél nesaf.

 

Gofynnodd yr Aelodau hefyd am wybodaeth am gymhariaeth o ystadegau gan awdurdodau cyfagos a manylion penodol ynghylch eu polisi bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

 

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.

 

9.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf

Llywodraeth Leol 1972.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw gyhoeddiadau.

 

10.

Mynediad i gyfarfodydd

Yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, bod y cyhoedd yn cael eu gwahardd ar gyfer yr eitemau busnes a ganlyn a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob tebyg fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

 

Cofnodion:

Yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwaharddwyd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 15 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod. Yn unol hefyd â Pharagraff 21 yr Atodlen.

 

11.

Diweddariad ar Drafodaethau Tâl Cenedlaethol a Gweithredu Diwydiannol

Cofnodion:

Rhoddodd swyddogion drosolwg a diweddariad i'r adroddiad preifat a ddosbarthwyr i’r Aelodau.

 

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.