Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Personél - Dydd Llun, 7fed Mehefin, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Remotely Via Teams

Cyswllt: Naidine Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Adroddiad Gwybodaeth am y Gweithlu Chwarter 4 2020/2021 pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelodau drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Gofynnodd yr Aelodau am y costau tâl salwch ar gyfer blwyddyn 2020/21. Dywedodd swyddogion y byddent yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i'r aelodau.

Nododd yr Aelodau fod lefelau absenoldeb wedi gostwng eleni, a gofynnwyd a oedd hyn oherwydd bod pobl yn gweithio gartref. Dywedodd swyddogion, er ei bod yn wir bod cyfran sylweddol o'r staff yn gweithio gartref a bod hyn yn ddi-os wedi cyfrannu at y gostyngiad mewn absenoldeb, mae cyfran fwy wedi parhau i weithio yn y gweithle ac mewn cymunedau drwy gydol y pandemig.  Credir hefyd fod lefelau hylendid uwch yn ogystal â lefelau uwch o ymgysylltu wedi cyfrannu at y lefelau absenoldeb. Roedd yr Aelodau'n falch o weld bod lefelau'n gostwng, yn enwedig mewn perthynas ag absenoldeb sy'n gysylltiedig â straen a gofynnwyd pa gymorth a roddwyd i weithwyr mewn perthynas â'u hiechyd meddwl. Dywedodd swyddogion fod y cyngor wedi ymrwymo i 'Amser i Newid Cymru' cyn y pandemig ac wedi gweithredu Cynllun Gweithredu o fesurau i gefnogi iechyd meddwl a lles gweithwyr.  Roedd hyn yn rhoi'r cyngor mewn sefyllfa gref iawn wrth fynd i mewn i'r pandemig. Roedd y tîm wedi darparu ystod eang o hyfforddiant e.e. cymorth cyntaf iechyd meddwl, sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar etc. ac mae dolenni i sefydliadau a all helpu i gefnogi iechyd meddwl a lles ar gael ar y rhyngrwyd i bawb ar draws yr awdurdod gael mynediad atynt. Gofynnodd yr Aelodau sut y mesurwyd llwyddiant 'Amser i Newid Cymru'. Dywedodd swyddogion fod arolwg wedi'i gynnal ar gyfer staff mewn swyddfeydd a oedd wedi bod yn gweithio gartref yn ystod y pandemig, gydag amrywiaeth o gwestiynau'n ymwneud ag iechyd meddwl. Rhoddir adborth i'r pwyllgor gyda'r canlyniadau pan fydd ar gael. Bydd arolwg pellach o weithwyr rheng flaen yn cael ei gynnal dros yr haf. Esboniodd swyddogion fod arolwg aelodau hefyd wedi'i gynnal a gyhoeddwyd gan y Gwasanaethau Democrataidd a byddai'r canlyniadau'n cael eu rhannu â Phwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd.

 

Mewn perthynas â'r data a ddarparwyd yn yr adroddiad a oedd yn nodi bod costau cyflogeion yn cyfrif am 44.7% o'r gwariant gros, gofynnodd yr Aelodau pam y cyfeiriodd y Datganiad Polisi Tâl a gyflwynwyd yng nghyfarfod y cyngor ym mis Mawrth at ffigur o '47% o'r gwariant refeniw gros'. Gofynnodd yr Aelodau pa un o'r ffigurau oedd yn gywir ar gyfer 2020/21. Dywedodd swyddogion y byddent yn cadarnhau hyn ac yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor. 

 

PENDERFYNWYD y byddai'r adroddiad yn cael ei nodi.

 

2.

Adroddiad Blynyddol Cynllun y Gweithlu 2020/2021 pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelodau drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Llongyfarchodd yr Aelodau'r staff ynglŷn â'r gwaith yr oeddent wedi ymdrin ag ef dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

PENDERFYNWYD:  Dylid nodi'r adroddiad.

 

3.

Adroddiad Blynyddol Cynllun y Gweithlu 2020/2021 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelodau drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

PENDERFYNWYD:   Dylid nodi'r adroddiad.

 

4.

Polisi Brechlyn Coronafeirws pdf eicon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelodau drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Nododd yr Aelodau y byddai staff yn cael eu talu pe baent yn sâl gyda sgil-effeithiau'r brechlyn, a gofynnodd a fyddai hynny'n cael ei gynnwys yn y ffigurau tâl salwch cyffredinol. Dywedodd swyddogion na fyddai absenoldebau mewn perthynas â sgil-effeithiau'r brechlyn yn cael eu cynnwys mewn tâl salwch, gan nad yw swyddogion am i unrhyw beth ddylanwadu ar benderfyniad rhywun i gael y brechlyn ai peidio. Gofynnodd yr Aelodau pam ei fod yn nodi y byddai angen i staff drafod cael y brechlyn gyda'u rheolwyr. Esboniodd swyddogion mai dim ond os oedd pryderon ynghylch cael y brechlyn y byddent yn cael trafodaethau.

 

PENDERFYNWYD:   Rhoddir y gymeradwyaeth honno i gyflwyno'r Polisi Brechlyn Coronafeirws, fel a nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

5.

Adolygiad o Gyfyngiadau Recriwtio pdf eicon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelodau drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

PENDERFYNWYD:   Rhoi cymeradwyaeth i gyflwyno'r adolygiad o'r cyfyngiadau recriwtio, fel a nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

 

6.

Mynediad i gyfarfodydd

Yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwaherddir y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 12 ac 15 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

Yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a diffinnir ym Mharagraff 12 ac 13 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

7.

Diweddariad ar Drafodaethau Cyflog Cenedlaethol GLlL

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddogion drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd i’r Aelodau.

 

PENDERFYNWYD:

Dylid nodi'r adroddiad.

 

 

8.

Adroddiad Taliad Honorariwm

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddogion drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd i’r Aelodau.

 

PENDERFYNWYD: Bod y Taliad Honorariwm, fel a nodir yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd yn cael ei gymeradwyo.