Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo - Dydd Llun, 30ain Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Hybrid Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cynghorydd A. J. Richards bawb i'r cyfarfod.

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 303 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar y 10fed o Orphenaf, fel rhai gwir a chywir.

 

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys