Cofnodion

Cyd-bwyllgor Amlosgfa Margam - Dydd Gwener, 16eg Chwefror, 2024 2.15 pm

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 12 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2023 fel cofnod cywir.

 

 

3.

Ffioedd Ar Gyfer Gwasanaethau Yn Amlosgfa Margam pdf eicon PDF 335 KB

Cofnodion:

Rhoddodd Swyddogion drosolwg o'r adroddiad am ffioedd ar gyfer gwasanaeth dydd Sadwrn yn Amlosgfa Margam.

 

Eglurodd swyddogion y bu cynnydd cyson cyffredinol yn y gwasanaeth dros y blynyddoedd, ac mae'r ffigurau diweddaraf dros 2023/24, o fis Ebrill i fis Rhagfyr yn dangos y cafwyd 23 o wasanaethau.

 

Gofynnodd swyddogion i'r aelodau a oeddent am gadw'r ffi ar gyfer dydd Sadwrn ar y gyfradd gyfredol, cael gwared arni neu ei newid (ei chynyddu neu ei gostwng).

 

Penderfynwyd: bod y Cyd-bwyllgor yn lleihau'r ffi ychwanegol ar gyfer Sadyrnau i £175 a chytuno ar gyfyngu nifer y gwasanaethau dydd Sadwrn i dri, yn amodol ar adolygiad ymhen chwe mis.

 

 

4.

Diweddariad Ar Y Gwaith A Nodwyd Yng Nghynllun Busnes Lefel Gwasanaeth Amlosgfa Margam 2023/2024 pdf eicon PDF 335 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Swyddogion fod gwall yn nheitl yr adroddiad, mae'n ymwneud ag adroddiad a wnaed gan ffederasiwn yr awdurdodau claddu ac amlosgi.

 

Eglurodd swyddogion y byddai'r adroddiad yn cael ei ddwyn yn ôl i'r pwyllgor yn yr ychydig fisoedd nesaf; mae hyn yn ymwneud â Faithful and Gould ac i roi diweddariad i'r pwyllgor ar y mathau o faterion sy'n cael eu hystyried a bydd wedyn yn penderfynu ar y cyd fel pwyllgor sut i symud ymlaen â hyn.

 

Gofynnodd yr aelodau a allent gael adroddiad wedi'i ddiweddaru ar y cynlluniau gwaith (adnewyddu) yr oedd y pwyllgor wedi'u hawdurdodi a'u cymeradwyo, ar gyfer y cyfarfod nesaf.

 

Penderfynwyd: bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

5.

Ffigurau Amlosgi Ar Gyfer Mis Gorffennaf 2023 i Fis Rhagfyr 2023 pdf eicon PDF 114 KB

Cofnodion:

Rhoddodd swyddogion ddiweddariad ar y ffigurau amlosgi ar gyfer mis Gorffennaf 2023 i fis Rhagfyr 2023 gan dynnu sylw at y ffaith bod y ffigurau yr un peth, ac eithrio ar gyfer mis Gorffennaf 2023 pan gafwyd 157 o amlosgiadau.

 

Penderfyniad

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

6.

Eitemau brys

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.