Cofnodion drafft

Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu - Dydd Llun, 10fed Mehefin, 2024 10.00 am

Lleoliad arfaethedig: Multi Location Microsoft Teams/Conference Room 2, Port Talbot Civic Centre

Cyswllt: Naidine Jones  Committee/Member Admin Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd, y Cyng. A Richards bawb i'r cyfarfod.

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Y Cynghorydd A Lodwig

Eitem 7 ar yr agenda - Adnewyddu Trwydded Yrru Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 1 - gan ei fod yn yrrwr tacsi a theimlai bod ganddo fuddiant rhagfarnol.

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 301 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 15 Ebrill 2024 fel cofnod gwir a chywir.

 

4.

Eitemau brys

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

Yn unol ag Adran 100A (2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, wahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 12 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

6.

Adnewyddu Trwydded i Yrru Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 1

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd i'r Pwyllgor.

 

Roedd y gyrrwr yn bresennol ac anerchodd y Pwyllgor.

 

Penderfyniad:

Ar ôl clywed yr holl sylwadau ac ar ôl adolygu'r adroddiad preifat a ddosbarthwyd, cymeradwywyd yr argymhelliad ond rhoddir llythyr rhybuddio i'r gyrrwr.

 

7.

Adnewyddu Trwydded i Yrru Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 2

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd i'r Pwyllgor.

 

Roedd y gyrrwr yn bresennol ac anerchodd y Pwyllgor.

 

Penderfyniad:

Ar ôl clywed yr holl sylwadau ac ar ôl adolygu'r adroddiad preifat a ddosbarthwyd, cymeradwywyd yr argymhelliad ond rhoddir llythyr rhybuddio i'r gyrrwr.