Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu - Dydd Llun, 15fed Ebrill, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Rooms A/B Neath Civic Centre

Cyswllt: Sarah McCluskie  Committee/Member Admin Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd, Y Cynghorydd A Richards bawb i'r cyfarfod.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelod canlynol ddatganiad o fudd ar ddechrau'r cyfarfod.

 

Y Cynghorydd A Lodwig

Eitem 4 ar yr agenda - Cynyddu Ffïoedd Cerbydau Hacni - gan ei fod yn yrrwr tacsi a theimlai fod ganddo fudd rhagfarnol a gadawodd ar gyfer yr eitem honno yn unig.

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 12 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd y swyddogion fod cofnodion 30 Hydref 2023 wedi'u cynnwys yn y pecyn agenda eto gan fod camgymeriad gweinyddol wedi'i nodi yn y copi gwreiddiol yr oedd y pwyllgor wedi cytuno arno eisoes.

 

Roedd y gwallau fel a ganlyn:

 

·        Yr Uwch-swyddog Rheoleiddio Cyfreithiol a gyflwynodd yr adroddiad ac nid y Rheolwr Trwyddedu.

 

·        Nid oedd y gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod.

 

·        Cafodd y drwydded ei dirymu nid ei gwrthod

 

PENDERFYNWYD:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 30 Hydref 2023 – fersiwn ddiwygiedig a 19 Chwefror 2024 fel cofnod gwir a chywir.

 

 

4.

Cynnydd Prisiau Cerbyd Hacni pdf eicon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ailddatganodd y Cynghorydd A Lodwig ei fudd a gadawodd y cyfarfod ar gyfer yr eitem yn unig.

 

PENDERFYNWYD:

bod y cynnydd i ffïoedd cerbydau hacni yn cael ei nodi a'i hargymell i'r Cabinet i'w gymeradwyo.

 

 

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.

 

6.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100BA (2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

Yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 12 ac 15 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

 

 

7.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 1

Cofnodion:

 

PENDERFYNWYD:

Bod yr wybodaeth yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd yn cael ei nodi.