Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu - Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie  Committee/Member Admin Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cynghorydd A Richards bawb i'r cyfarfod. Rhoddodd y Cadeirydd wybod i'r pwyllgor y bydd eitem 7 ar yr agenda yn cael ei hadolygu cyn eitem rhif 6 ar yr agenda. 

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Derbyniwyd y datganiadau o fuddiannau canlynol,

 

Y Cynghorydd S Paddison

Yn erbyn eitem rhif 6 ar yr agenda - Nid ystyriwyd bod y budd yn bersonol nac yn rhagfarnol ac arhosodd y Cyng. Paddison yn y cyfarfod i gymryd rhan yn y bleidlais.

 

Y Cynghorydd A Lodwig

Yn erbyn eitem rhif 6 ar yr agenda - Nid ystyriwyd bod y budd yn bersonol nac yn rhagfarnol ac arhosodd y Cyng. Lodwig yn y cyfarfod i gymryd rhan yn y bleidlais.

 

 

 

 

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 16 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 30 Hydref 2023 fel cofnod gwir a chywir, a nodwyd un gwall yn erbyn eitem 6 ar yr agenda yn y pecyn a ddosbarthwyd yn breifat.

 

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100BA (2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Yn unol ag Adran 100A(2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 12 ac 15 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod

 

6.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 1

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg i'r pwyllgor o'r adroddiad a ddosbarthwyd yn breifat.

 

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.

 

 

7.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 2

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg i'r pwyllgor o'r adroddiad a ddosbarthwyd yn breifat.

 

Roedd y gyrrwr yn bresennol ac anerchodd y pwyllgor.

 

Penderfyniad:

Ar ôl clywed yr holl sylwadau ac ar ôl adolygu'r adroddiad a ddosbarthwyd yn breifat, bod y gyrrwr yn cael llythyr rhybuddio. Gofynnodd y Pwyllgor hefyd i'r gyrrwr gael ei annog i ddarllen llenyddiaeth Deddf Cydraddoldeb 2010 ac, os oedd ar gael, i fynd ar gwrs yn ymwneud â'r un peth.