Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu - Dydd Llun, 2ail Hydref, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie  Committee/Member Admin Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cynghorydd A. Richards bawb i'r cyfarfod.

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 15 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol, a gynhaliwyd ar 4 Medi fel cofnod gwir a chywir.

 

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100BA (2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Mae hynny'n unol ag Adran 100BA (2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

6.

Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 1

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu drosolwg i’r pwyllgor o’r adroddiad preifat a ddosbarthwyd.

 

Roedd yr ymgeisydd yn bresennol, ac ystyriwyd pob sylwad a chwestiwn.

 

Penderfyniad:

Penderfynodd y Pwyllgor GYMERADWYO'R cais, yn unol â Pholisi Trwyddedu Tacsis CNPT.