Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu - Dydd Llun, 7fed Awst, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie  Committee/Member Admin Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Aeth y Cadeirydd ymlaen i hysbysu'r Pwyllgor o'r gwallau teipograffig yn y pecyn agenda, sef ar dudalennau 16 ac 17 o'r pecyn agenda preifat a ddosbarthwyd.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Derbyniwyd datganiad o fudd gan y Cyng. H Davies, yn erbyn eitem 4 ar yr agenda 4. Ystyriwyd bod y datganiad yn niweidiol a gadawodd y Cyng. Davies y cyfarfod ar yr eitem hon o'r agenda.

 

Derbyniwyd datganiad o fudd hefyd gan y Cyng. A Richards, Cadeirydd, yn erbyn eitem 4 ar yr agenda. Nid ystyriwyd bod y budd yn bersonol nac yn niweidiol ac arhosodd y Cyng. Richards yn y cyfarfod.

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 11 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2023 fel cofnod cywir.

 

4.

Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat pdf eicon PDF 308 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd i'r Pwyllgor.

 

Roedd yr ymgeisydd yn bresennol.

 

Penderfyniad

Penderfynodd y Pwyllgor GYMERADWYO'R cais, yn amodol ar ddarparu'r dystysgrif addasu cerbyd berthnasol.   

 

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

 

6.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100BA (2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Penderfynwyd

Yn unol ag Adran 100A(2) a (7) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 12 ac 15 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

7.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg o'r adroddiad a ddosbarthwyd i'r Pwyllgor.

 

Roedd yr ymgeisydd yn bresennol.

 

Penderfyniad

GWRTHODWYD y cais yn seiliedig ar fethiant i argyhoeddi'r Pwyllgor fod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i ddal Trwydded i Yrru Cerbyd Hacni a Hurio Preifat.