Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu - Dydd Llun, 10fed Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie  Committee/Member Admin Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 10 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu a gynhaliwyd ar 15 Mai 2023 fel cofnod cywir.

 

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

 

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a diffinnir ym Mharagraff 12 ac 15 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

6.

Trwydded Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Cais gyrrwr

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg i’r Pwyllgor o’r adroddiad a gylchredwyd.

 

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.

 

7.

Trwydded Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Cais gyrrwr

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu drosolwg i’r Pwyllgor o’r adroddiad a gylchredwyd.

 

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.

 

 

8.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Achos 1

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu ddiweddariad i’r Pwyllgor i’r adroddiad preifat a gylchredwyd 

 

Penderfyniad:

Roedd y Pwyllgor, trwy bleidlais, o blaid gohirio’r eitem agenda i ddyddiad Cofrestru a Thrwyddedu hwyrach.