Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu - Dydd Llun, 6ed Mawrth, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi Location Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie  Committee/Member Admin Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 117 KB

Cofnodion:

Bod cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2022 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir.

 

 

4.

Adroddiad penderfyniad Polisi Trwyddedu Tacsis Diwygiedig - Cerbydau Trydan pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd trosolwg o'r adroddiad i'r Aelodau.

 

Penderfynwyd:

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r Asesiad Effaith Integredig, bod yr Aelodau yn cymeradwyo diwygiad i'r Polisi Trwyddedu Tacsis fel a ganlyn.

1.         Atodiad E Manyleb 8 - i ddarllen - "bydd cerbydau nad ydynt yn caniatáu mynediad i gadeiriau olwyn ond yn cael eu hystyried ar gyfer trwyddedu fel dewis amgen ar gyfer cerbyd presennol nad yw'n caniatáu mynediad i gadeiriau olwyn, ac eithrio cerbydau cwbl drydanol h.y. cerbydau sy'n cael eu pweru'n llwyr gan fatri ac nid oes ganddynt fotor tanio mewnol.

2.         Atodiad E Manyleb 10 - i ddarllen "caiff trwyddedau cerbyd newydd eu rhoi ar gyfer cerbydau sy'n caniatáu mynediad i gadeiriau olwyn a cherbydau cwbl drydanol yn unig, h.y. cerbydau sy'n cael eu pweru'n llwyr gan fatri ac nid oes ganddynt fotor tanio mewnol.

 

 

 

 

 

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf

Llywodraeth Leol 1972.

Cofnodion:

Roedd un eitem frys.

 

 

6.

Trwydded Lletywr yn y Cartref Newydd Happy Tails pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad atodol i'r aelodau fel eitem frys.

 

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr adroddiad, cytunodd yr Aelodau i GYMERADWYO'R cais, ar y sail bod yr ymgeisydd yn cydymffurfio'n llawn â'r amodau a nodwyd yn y Rheoliadau Saesneg presennol, amod 16.3 sy'n nodi 'os oes unrhyw berson dan 16 oed yn byw yn y cartref, rhaid bod gweithdrefnau ar waith i reoleiddio'r hyn sy'n digwydd rhwng y cŵn a'r person hwnnw.' Rhaid i'r ymgeisydd hefyd lunio Asesiad Risg yn unol â'r amodau hyn.

 

 

7.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Penderfynwyd:

Yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a diffinnir ym Mharagraff 12 ac 15 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

 

 

8.

Trwydded i Yrru Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - Adroddiad preifat

Cofnodion:

Rhoddodd y Rheolwr Trwyddedu'r diweddaraf am yr adroddiad i'r Aelodau.

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.