Manylion y penderfyniad

Healthy Relationships for Stronger Communities Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Yn dilyn sylwadau ychwanegol gan y Bwrdd Iechyd, ychwanegwyd argymhelliad arall gan swyddogion yn ystod y cyfarfod, a chytunodd yr Aelodau arno (penderfyniad 2 isod):

 

Penderfyniadau:

 

1.           Cymeradwyo'r Strategaeth Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach' - ymateb ar y cyd y cyngor a'r Bwrdd Iechyd i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 

2.           Rhoi awdurdod dirprwyedig i Aelod y Cabinet dros Ddiogelwch Cymunedol a Diogelu'r Cyhoedd i gytuno ar unrhyw fân newidiadau terfynol i'r strategaeth cyn ei chyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Cymeradwyo'r strategaeth yn ffurfiol a sicrhau bod y cyngor yn cydymffurfio â'r dyletswyddau o dan adran 5 (1) Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/07/2020

Dyddiad y penderfyniad: 25/06/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: